STAD – Drongen, met haar Norbertijnenabdij en haar kapel van Petit


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD/ Rand – 14 januari 2022 – Aan het Drongenplein dichtbij de Leie ligt het Norbertijnenklooster, thans bekend voor zijn retraites. Daar vlak bij staat ook de grafkapel van pater Petit.

Norbertijenabdij

De voormalige Norbertijnerabdij is een beschermd monument. Thans is het een ontmoetingscentrum en bezinningscentrum, bekend onder de naam ‘Oude Abdij‘.

Drongen – De parochiekerk, ter ere van Sint-Gerolf, bevindt zich op de plaats van de verdwenen abdijkerk

TUIN

“De vrij sobere aanleg van de 10 hectare grote kloostertuin ten westen van het abdijcomplex is geïnspireerd op de Engelse landschapstuin. Het geheel is van de buitenwereld afgesloten door ten noorden de bakstenen tuinmuur aan de straat, ten oosten de oude abdij, ten zuiden de Leie en ten westen de dienstgebouwen.

De abdij – pic Inventaris Onroerend Erfgoed

De tuin krijgt een romantisch accent door de onmiddellijke nabijheid van de Leie-arm die met zijn grillig verloop een groot deel van de tuinarchitectuur beheerst. (…) Een boomgaard, moestuin met serres en een kwekerij, vormen de typische utilitaire elementen van de kloostertuin. (…) Ten oosten van dit gedeelte gelegen aan de Leiebocht is nog een grote vijver bewaard.”
Uit: Inventaris Onroerend Erfgoed

OORSPRONG

“De vroegste geschiedenis van de abdij blijft nog zeer onduidelijk. Volgens sommige bronnen zou in de ‘Vita Basini‘ melding gemaakt worden van de stichting omstreeks 633 door de Frankische vorst, de Heilige Basinus, van een kerk toegewijd aan de Heilige Maria (…) voor seculiere kanunniken.”

Norbertijnenabdij – inplanting in Drongen – pic Inventaris Onroerend Erfgoed

“Volgens andere bronnen werd het klooster gesticht door de Heilige Amandus. In de 9de eeuw werd het klooster vernield door de Noormannen en wederopgebouwd onder impuls van graaf Boudewijn de Kale in 884.”

“In 1138 werd het klooster ontbonden door Iwein van Aalst, heer van Drongen [en volgde een] schenking van de goederen aan premonstratenzers of Norbertijnen. Abt Egidius Baers liet in 1552 werken uitvoeren aan het koor.”

VERNIELING

“Kort nadien (1566) volgden echter de vernielingen van de beeldenstormers en calvinisten. In 1579 vond de openbare verkoping van het abdijcomplex plaats en de nagenoeg volledige sloop. De monniken zouden meer dan een eeuw in hun refugiehuis te Gent verblijven.
[Dat lag achter het Caermersklooster aan de kant van het Drongenhof. Daar staat nu nog altijd de Norbertijnenkapel, die intussen als tentoonstellingsruimte wordt gebruikt].
De wederopbouw van de kerk gebeurde onder abt Frans Schautheet aan het einde van de 16de eeuw […en] onder verschillende abten in de 17de en 18de eeuw (…).”

Drongenhof – Norbertijnenkapel
thans tentoonstellingsruimte

FABRIEK

“In 1797 werd de abdij afgeschaft en verkocht. Lieven Bauwens, die het complex in 1802 aankocht, richtte er een katoenfabriek in. Hij paste met de nodige verbouwingen het prelaatshuis aan tot woonhuis en richtte ten westen ervan een gebouw op dat later diende tot bakkerij. Hij verkocht omstreeks 1820 de fabriek aan zijn schoonbroer F. De Vos-Bauwens.” “Het prelaatskwartier werd door L. Bauwens ingericht als woonhuis (…).”

“Van 1822-1823 af deed de abdij dienst als kleurstoffenfabriek van Verplancke.”

HERSTEL

“In 1836 tenslotte werd de abdij aangekocht door de Jezuïeten als noviciaat voor hun Belgische provincie met uitbreiding van de gebouwen en bouw van een nieuwe kapel tot gevolg. Een nieuwe kerk werd gebouwd na sloop van de oude in 1859, doch met behoud van de 18de-eeuwse toren.”

“De abdij omvat vier rondom een rechthoekige binnenplaats gegroepeerde vleugels (…). De abdijgebouwen zijn kenmerkend voor de regionale contrareformatie-architectuur. De okerkleurig geschilderde gevels op gepikte zandstenen plint (…)”

“Het retraitegebouw aan de oostzijde is een lange vleugel opgetrokken in 1881(?)-1883. (…) Ten zuiden is het gebouw verbonden met de oude kloostergang (…). Het trappenhuis bevat een eiken bordestrap uit het interbellum en wordt verlicht met twee glasramen met voorstellingen van Maria en pater Petit.”

 

Grafkapel van Adolf Pater Petit

Deze Byzantijns aandoende kapel is de Sint-Jozefskapel of grafkapel van de – in Gent in 1822 geboren – Jezuïet Adolf Petit. Hij stierf in 1914.

“In 1937 werd een procedure voor zaligverklaring aangevat en werd hij ‘Dienaar Gods’. Zijn kist werd in 1938 geopend en men trof er zijn bruin geworden maar intact lichaam aan, wat als een teken van heiligheid werd beschouwd. Een kapel gewijd aan de heilige Jozef werd op de gronden van de Oude Abdij in Drongen gebouwd en het stoffelijk overschot werd er plechtig naar overgebracht (…).
“Hij stond aan de wieg in België van ‘l’Oeuvre du Calvaire‘ die in 1886 in Brussel werd gesticht en een van de vroegste vormen van palliatieve zorgen tot stand bracht. De doelstelling luidde: hulpverlening aan ongeneeslijke zieken die aan hun lot zijn overgelaten en dit zonder onderscheid van geloof, klasse of ras.”
Uit: Wikipedia

Drongenplein – Kapel van Petit.
Drongenplein – De kapel van Petit was onderdeel van de heropende markt in het voorjaar 2021

“De Sint-Jozefskapel of kapel van Pater Petit werd gebouwd op de noordhoek van het terrein van de Norbertijnerabdij in 1937-38 ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van de Jezuïeten in Drongen. Op 10 september 1938 werden de stoffelijke resten van pater Adolf Petit (1822-1914) – directeur en uitbouwer van het retraiteoord – naar de kapel overgebracht. In de kapel, een centraalbouw met een achthoek als centrale partij gebouwd naar ontwerp van architect J.N. Cloquet, staan zes altaren. (…)”
Uit: Inventaris Onroerend Erfgoed

 

UITSMIJTER: Pastoor Colle

We schreven er al over in een oude editie van onze dubbelrubriek Gentse Zomer/ Gentse Winter: aan het Jaagpad in Drongen – langsheen een Leie-arm aan de overkant van de abdijtuin – staat bij een gracht een kruisteken ter nagedachtenis van pastoor Jean Baptiste Colle, met zicht op de Abdij van Drongen.
Het opschrift luidt: “D.O.M., Hier overleed schielijk, den 30 nov. 1880, de Eerw. H. J.Bte. Colle, Pastoor te Drongen, Bidt voor de ziel”.

Kruisbeeld voor pastoor J.B. Colle

Bekijk op deze blog: oud foto’s van Drongen

Lees meer op de blog:

‘Drongen Markt’ op zaterdag

 

 

Het verhaal van de Sint-Baafsabdij

 

 

De kroniek van de Sint-Pietersabdij

 

 

Frans de Potter over het oude Sint-Denijs-Westrem

 

 

Adellijk Zwijnaarde

 

 

‘Marka’, Vroonstalle, Sint-Catharinakerk, Wondelgem

 

 

Sint-Amandsberg was vroeger bloemengemeente!

 

 

Kastelen en villas in Mariakerke

 

 

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024